Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 359 / 29.12.2021 Публикувано на 10.01.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 46
от заседание на ОбС, проведено на 29.12.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 359   ОТНОСНО: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2021 година и прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2 и чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.53, ал.1, т.2, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 218/28.01.2021 г. на Общински съвет - Лясковец и Заявление с вх. № М-2711/20.09.2021 г. от К. К. А., както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2021 година – Раздел Б. Разпореждане с имоти – общинска собственост, т. І. Продажба на имоти – общинска собственост, с имот – частна общинска собственост, представляващ 38/467 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII1318, в кв. № 67 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, целият с площ 467 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 1280/25.10.2021 г. II. Общински съвет - Лясковец взема решение да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и К. К. А., от друга страна, чрез продажбата на 38/467 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII1318, в кв. № 67 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, целият с площ 467 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 1280/25.10.2021 г. 1. Да се сключи договор за продажба на 38/467 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII1318, в кв. № 67 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, целият с площ 467 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 1280/25.10.2021 г. между Община Лясковец в качеството й на продавач и К. К. А. в качеството ѝ на купувач, при пазарна цена в размер на 843,60 лв. (осемстотин четиридесет и три лева и шестдесет стотинки) без вкл. ДДС. Сделката се облага с ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност. 2. Пазарната цена в размер на 1 012,32 лв. (хиляда и дванадесет лева и тридесет и две стотинки) с включен ДДС да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 445600 БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец. 3. Местен данък в размер на 23,62 лв. (двадесет и три лева и шестдесет и две стотинки), представляващ 2,8% върху пазарната цена без вкл. ДДС, да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 442500 БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец. 4. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта в размер на 144,00 лв. (сто четиридесет и четири лева) с вкл. ДДС, да се заплатят в касата на Общината, находяща се на втори етаж в СУ „Максим Райкович“, корпус II – западен вход, находящо се в гр. Лясковец, ул. „Манастирска“ № 1. 5. Такса „Административна услуга” в размер на 16,00 лв. да се заплати в Центъра за информация и услуги при Община Лясковец, находящ се в Зала 102 в СУ „Максим Райкович“, корпус II – западен вход, находящо се в гр. Лясковец, ул. „Манастирска“ № 1. Непарични платежни средства за плащанията по т. 2 - т. 5 не се приемат. III. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по извършване на разпореждането с имота, като издаде заповед и сключи договор за продажба на 38/467 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII1318, в кв. № 67 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, целият с площ 467 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 1280/25.10.2021 г., с К. К. А.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/