Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 358 / 29.12.2021 Публикувано на 10.01.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 46
от заседание на ОбС, проведено на 29.12.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 358   ОТНОСНО: Годишен отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Лясковец за дейността през 2021 година.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.7, ал.2, изр. второ от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Приема Годишен отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец за дейността през 2021 година, съгласно Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/