Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 357 / 29.12.2021 Публикувано на 10.01.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 46
от заседание на ОбС, проведено на 29.12.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 357   ОТНОСНО: Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново в публични активи - общинска собственост на територията на Община Лясковец през 2021 г.   На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.198ж, §9, ал.10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗВ) (обн. ДВ бр. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.), и чл.198о, ал.1 и ал.4 и във връзка с чл.198п, ал.1 и ал.5, т.4 и т.5 и ал.6 от Закона за водите (ЗВ).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Одобрява извършените от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от междуведомствената комисия за Община Лясковец, създадена със Заповед № АВК-ВТ-372/12.11.2021 г. на Областния управител на област Велико Търново, в качеството му на председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, съгласно изготвен Протокол от проведена работна среща на 03.12.2021 г. и възлага на Кмета на Община Лясковец да приеме с двустранни приемо-предавателни протоколи направените инвестиции в материални активи, както следва: а). Доставка и монтаж на Помпа хоризонтална едностъпална – 1 бр., Q=18 l/s; Н=130 m, монтирана в ПС „Трети подем“ – висока зона, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 13 800,14 лв. без включен ДДС; б). Монтаж на Спирателен кран DN 250 мм – 1 бр., монтиран на захранващ водопровод на с. Джулюница – нов ДМА на стойност: 742,28 лв. без включен ДДС и доставка и монтаж на Пожарен хидрант DN 70/80 мм – 1 бр., монтиран на ул. „Стефан Стамболов“, с. Джулюница – нов ДМА на стойност: 530,26 лв. без включен ДДС, двата актива на обща стойност: 1 272,54 лв. без включен ДДС; в). Доставка и монтаж на Водомер волтманов DN 150 мм – 1 бр., монтиран на ул. „Васил Левски“ № 219, гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 880,57 лв. без включен ДДС; г). Доставка на Преносима помпа моторна – 1 бр. за район Лясковец – подмяна на съществуващ актив с инвентарен № 8784 на стойност: 700,00 лв. без включен ДДС; д). Аварийно изграждане на Водопровод по ул. „Мусала”, гр. Лясковец – нов ДМА, изпълнен от PND Ø 90 мм, с дължина 198,00 м и PND Ø 63 мм, с дължина 42,00 м на стойност: 24 068,03 лв. без включен ДДС; е). Аварийно изграждане на Водопровод по ул. „Земеделска”, с. Мерданя – нов ДМА, изпълнен от PND Ø 50 мм, с дължина 43,00 м на стойност: 687,53 лв. без включен ДДС. 2. На основание чл. 198ж от ЗВ и §9, ал. 10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗВ (обн. ДВ бр. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.) и във връзка с чл. 198б, т. 2 от ЗВ, Община Лясковец да предаде на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за управление направените инвестиции в материални активи, приети с приемо-предавателни протоколи. 3. На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 и т. 5 и ал. 6 от ЗВ и при условията на сключения между Асоциацията по ВиК и „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново Договор № АВК-ВТ-63/21.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г., Община Лясковец да предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново активите по т. 1. 4. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по изпълнението на настоящото решение като изпрати Уведомление до председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново с приложени копия на необходимите документи.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/