Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 354 / 29.12.2021 Публикувано на 10.01.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 46
от заседание на ОбС, проведено на 29.12.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 354   ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Модернизация на Домашен социален патронаж при община Лясковец със съвременно оборудване”, към Фонд „Социална закрила” по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария”.   На основание чл.21, ал.1, т.6, т.12 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект „Модернизация на Домашен социален патронаж при община Лясковец със съвременно оборудване” към Фонд „Социална закрила” по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария”. 2. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за осигуряване на съфинансиране от Община Лясковец в размер на 4 716.00 лв. (четири хиляди седемстотин и шестнадесет лева), представляващи 18% от общата стойност на бюджета на проекта. 3. Общински съвет - Лясковец декларира, че дейностите по проект „Модернизация на Домашен социален патронаж при община Лясковец със съвременно оборудване” отговарят на Стратегическа цел 3: Социално сближаване - чрез създаване на равностойни условия за развитие и реализация на човешкия капитал”, Приоритет 4: „Отзивчиво и социално отговорно управление“, Мярка 4.3: „Въвеждане на нови форми на образователна и социална подкрепа за групи в неравностойно положение“ от План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021 – 2027 г. 4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване с проект „Модернизация на Домашен социален патронаж при община Лясковец със съвременно оборудване” към Фонд „Социална закрила” по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария”.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/