Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 351 / 29.12.2021 Публикувано на 10.01.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 46
от заседание на ОбС, проведено на 29.12.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 351   ОТНОСНО: Определяне условията и реда за организиране и провеждане на пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец и отмяна на Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка със сигнално писмо с рег. № 268р-000-8334/18.08.2021 г. и сигнално писмо с рег. № 268р-000-8549/24.08.2021 г. от Районно управление на МВР – Горна Оряховица, Предложение на основание чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт от Районна прокуратура – гр. Велико Търново, Териториално отделение – Горна Оряховица, заведено с вх. № ОА-02-4584/04.10.2021 г., Предложение с изх. № 1534/07.12.2021 г. от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – В. Търново (ОДБХ – В. Търново) и Становище с рег. № 268000-12674/17.12.2021 г. от Началника на Районно управление на МВР – Горна Оряховица, при условията на чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   І. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за провеждане на Пазар в с. Джулюница, общ. Лясковец, при следните условия: 1. Място на провеждане: 1.1. Пазарът в с. Джулюница ще се провежда на следните терени, отредени за търговска дейност, съгласно схема, одобрена от Главния архитект на Община Лясковец, а именно: - площад „Цар Освободител“; - ул. „Александър Стамболийски“ от № 1 до № 8; - ул. „Трети март“ от № 1 до № 30; - ул. „Сиракова“ от № 1 до № 2; - ул. „Стефан Стамболов“ от № 1 до № 12; - ул. „Черковна“ от № 1 до № 10; - ул. „Панайот Волов“ от № 1 до № 5; - ул. „Васил Левски“ от № 1 до № 8; - ул. „Отец Паисий” от № 4 до № 26. 1.2. Лицата, предлагащи храни, разполагат обектите си върху следните терени, отредени за търговска дейност и отразени в одобрената от Главния архитект на Община Лясковец схема: - част от площад „Цар Освободител“; - част от ул. „Отец Паисий“ от дясната страна до № 4 и от лявата страна до № 6 и - ул. „Стефан Стамболов“. 1.3. Лицата, предлагащи стоки, различни от храни, разполагат обектите си върху следните терени, отредени за търговска дейност и отразени в одобрената от Главния архитект на Община Лясковец схема: - ул. „Сиракова“; - ул. „Трети март“; - ул. „Александър Стамболийски“; - част от площад „Цар Освободител“; - ул. „Черковна“; - ул. „Васил Левски“; - ул. „Панайот Волов“ и - част от ул. „Отец Паисий“ от лявата страна от № 6 до № 26. 2. Време на провеждане: Пазарът в с. Джулюница ще се провежда всяка неделя от месеца с работно време с клиенти: от 8:00 ч. до 13:00 ч. Лицата, предлагащи стоки на пазара, могат да разполагат стоката си на определените терени 30 минути преди началния час за работа с клиенти (т.е. от 7:30 ч.), като са длъжни да освободят терените, на които са разположили своята продукция 30 минути след края на работното време с клиенти (т.е. до 13:30 часа). 3. Предлагани стоки: На пазара в с. Джулюница могат да се предлагат следните видове стоки: - Храни - пресни плодове и зеленчуци, подправки, семена и друга готова продукция, пчелен мед, храни от неживотински произход, както и храни, предназначени за директна консумация и предлагани на място; - Стоки, различни от храни - селскостопански продукти от неживотински произход, семена, посадъчен материал, цветя, промишлени стоки. 4. Лица, които имат право да предлагат стоки на пазара: На пазара в с. Джулюница имат право да предлагат стоки регистрирани земеделски производители и търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), притежаващи съответната регистрация в ОДБХ - Велико Търново. 5. Условия за предлагане на стоки на пазара: На пазара в с. Джулюница могат да се предлагат стоки след заплащане на такса за ползване на терен или съоръжение и представяне на документ, доказващ, че лицето попада в групата на лицата, които имат право да предлагат стоки на пазара. 6. Ограничения в предлагането на стоки: На пазара в с. Джулюница не могат да бъдат предлагани храни и стоки от животински произход, птици и животни, както и дрехи втора употреба. II. Общински съвет - Лясковец приема одобрена от Главния архитект на Община Лясковец Схема на „Пазар“ – с. Джулюница, общ. Лясковец. III. Общински съвет - Лясковец приема Система за управление на безопасността на храните, добри хигиенни и търговски практики на „Пазар“ – с. Джулюница, общ. Лясковец. IV. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец разработването и утвърждаването на Правила за провеждане на „Пазар“ – с. Джулюница, общ. Лясковец. V. Общински съвет - Лясковец отменя свое Решение № 172/29.10.2020 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Система за управление на безопасността на храните, добри хигиенни и търговски практики и Схема на „Пазар“ – с. Джулюница