Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 350 / 14.12.2021 Публикувано на 20.12.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 45
от заседание на ОбС, проведено на 14.12.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 350   ОТНОСНО: Допълване на Решение № 345/25.11.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за включване на част от имот – частна общинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за обществено и делово обслужване, в кв. 114 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец, с основна площ 14.50 кв.м., и с помощна площ 6.24 кв.м. находящ се в с. Мерданя, общ. Лясковец, в едноетажна масивна сграда (бивша автоспирка) в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец и отдаването му под наем.   На основание чл.62, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52, ал.5, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с Решение № 345/25.11.2021 г. на Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец допълва свое Решение № 345/25.11.2021 г. като създава нова точка IV, със следното съдържание: „IV. Общински съвет - Лясковец определя 30% от постъпленията от месечната наемната цена по сключения договор за наем на описания в т. I част от имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Мерданя, общ. Лясковец да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство с. Мерданя.”  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/