Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 349 / 14.12.2021 Публикувано на 20.12.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 45
от заседание на ОбС, проведено на 14.12.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 349   ОТНОСНО: Придобиване на недвижим имот от Община Лясковец чрез дарение.   На основание чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец, в срок до 28.02.2022 г., да организира целия процес по приемане и актуване като общинска собственост на дарението на недвижим имот в с. Джулюница от Културно-просветното сдружение „Клуб Велико Търново“ - гр. Велико Търново, в съответствие с приложимата законова база и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 77 от 23.03.2020 г. на Общински съвет - Лясковец. 2. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец, в срок до 31.03.2022 г. да представи на Председателя на Общинския съвет писмено становище относно възможностите на Общината за възстановяване на родната къща на Цони Калчев в с. Джулюница в нормален функционален и експлоатационен вид и обособяването и като културен обект от местно значение, в който могат да бъдат организирани културни мероприятия.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/