Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 347 / 14.12.2021 Публикувано на 20.12.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 45
от заседание на ОбС, проведено на 14.12.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 347   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3.4. от свое Решение № 221/25.02.2021 г., както следва: “1.3.4. За текущ ремонт на улици и съоръжения към тях на територията на Община Лясковец - 553 226 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 360/10.12.2020 г., в т.ч.: - за гр. Лясковец - 252 521 лв., от които за ул. „Иван Камбуров“ – 193 541 лв., ул. „Хаджи Димитър“ - 46 993 лв. и ул. „Калина“ с продължението и „Люлин“ – 11 987 лв.; - за с. Джулюница - 60 718 лв., от които за ул. „Ивайло“ - 30 718 лв. и ул. „Алеко Константинов“ - 30 000 лв.; - за с. Добри дял – 89 998 лв., за ул. „Пролет“ - 65 660 лв. и ул. „Зеленка“ – 24 338 лв.; - за с. Драгижево - 89 989 лв., за ул. „Хаджи Димитър“ – 62 951 лв., ул. „Тракия“ – 9 978 лв. и ул. „Средна гора“ – 17 060 лв.; - за с. Козаревец - 30 000 лв. за ул. „Хан Аспарух“ и - за с. Мерданя - 30 000 лв. за ул. „Васил Априлов“.”  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/