Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 346 / 25.11.2021 Публикувано на 02.12.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 44
от заседание на ОбС, проведено на 25.11.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 346   ОТНОСНО: Учредяване на сервитутни права за обект: „Изграждане на трасе за ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец“.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление (ЗМСМА), чл.193, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.64, ал.6 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Във връзка с реализирането на обект: „Изграждане на трасе за ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец“ съгласно влязъл в сила на 25.08.2021 г. Подробен устройствен план - Парцеларен план, одобрен с Решение № 291/24.06.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, Общински съвет - Лясковец учредява право на прокарване с обща дължина на трасето 3 774,21 м и сервитутни права с обща площ 15 051,56 м2 в полза на „АРМАКО“ АД с ЕИК 205642217, върху следните поземлени имоти, собственост на Община Лясковец: - Поземлен имот с идентификатор 23217.251.607 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, местност „Клисурата“, целия с площ 7 139 м2, Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, Пета категория на земята при неполивни условия, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – Пасище, дължина на трасето – 51,33 м, сервитутната зона на който е с площ 205,32 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.251.606 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, местност „Клисурата“, целия с площ 6 786 м2, Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, Пета категория на земята при неполивни условия, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – Пасище, дължина на трасето – 186,83 м, сервитутната зона на който е с площ 759,41 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.251.490 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 36 181 м2, вид територия – Територия на транспорта и начин на трайно ползване – За местен път, дължина на трасето – 851,58 м, сервитутната зона на който е с площ 3 395,97 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.116.476 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 1 329 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 334,75 м, сервитутната зона на който е с площ 1 329,26 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.115.476 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 2 014 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 498,31 м, сервитутната зона на който е с площ 1 993,25 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.114.476 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 1 520 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 379,30 м, сервитутната зона на който е с площ 1 517,02 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.114.19 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 1 034 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 229,84 м, сервитутната зона на който е с площ 919,33 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.114.480 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 1 222 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 4,08 м, сервитутната зона на който е с площ 16,32 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.16.479 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 3 590 м2, с трайно предназначение на земята – Територия заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване – За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, дължина на трасето – 4,02 м, сервитутната зона на който е с площ 16,10 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.16.58 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 3 098 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 146,23 м, сервитутната зона на който е с площ 584,97 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.95.665 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 16 545 м2, с трайно предназначение на земята – Територия за транспорта и начин на трайно ползване – За местен път, дължина на трасето – 107,17 м, сервитутната зона на който е с площ 428,17 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.81.441 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 2 494 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 417,17 м, сервитутната зона на който е с площ 1 650,69 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.78.441 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 1 902 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 384,32 м, сервитутната зона на който е с площ 1 533,45 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.134.666 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 5 077 м2, с трайно предназначение на земята – Територия за транспорта и начин на трайно ползване – За местен път, дължина на трасето – 108,73 м, сервитутната зона на който е с площ 434,92 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.135.37 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 2 050 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето –7,70 м, сервитутната зона на който е с площ 27,11 м2; - Поземлен имот с идентификатор 44793.261.244 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 3 246 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 4,04 м, сервитутната зона на който е с площ 14,37 м2; - Поземлен имот с идентификатор 44793.260.243 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 4 380 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 48,47 м, сервитутната зона на който е с площ 193,86 м2 и - Поземлен имот с идентификатор 23217.119.6 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 7 284 м2, с трайно предназначение на земята – Територия заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване – язовир, дължина на трасето – 10,34 м, сервитутната зона на който е с площ 39,04 м2. 2. Цената на учреденото право на прокарване по т. 1 през имотите – общинска собственост на Община Лясковец, е в размер на 9 432,67 лв. (девет хиляди четиристотин тридесет и два лева и шестдесет и седем стотинки) и включва: - за Поземлен имот с идентификатор 23217.251.606 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 128,61 лв.; - за Поземлен имот с идентификатор 23217.251.490 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 2 127,24 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.119.6 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 24,45 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.116.476 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 832,65 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.115.476 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 1 248,57 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.114.476 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 950,26 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.114.19 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 575,87 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.114.480 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 10,22 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.16.479 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 10,09 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.16.58 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 366,43 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.95.665 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 268,21 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.81.441 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 1 033,99 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.78.441 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 960,55 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.134.666 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 272,43 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.135.37 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 16,98 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 44793.261.244 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 9,00 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 44793.260.243 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 121,43 лв. В цената не е включено обезщетение за нанесени вреди (пропуснати ползи и претърпени загуби) върху имотите при извършване на строителството. 3. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед за учредяване право на прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура и сервитутни права при реализирането на обект: „Изграждане на трасе за ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец“, през имотите – общинска собственост, след изплащане на сумата по т. 2 по сметка на Община Лясковец - 9 432,67 лв. (девет хиляди четиристотин тридесет и два лева и шестдесет и седем стотинки).  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/