Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 345 / 25.11.2021 Публикувано на 02.12.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 44
от заседание на ОбС, проведено на 25.11.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 345   ОТНОСНО: Включване на част от имот – частна общинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за обществено и делово обслужване, в кв. 114 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец, с основна площ 14.50 кв.м., и с помощна площ 6.24 кв.м. находящ се в с. Мерданя, общ. Лясковец, в едноетажна масивна сграда (бивша автоспирка) в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец и отдаването му под наем.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9, т.2 и чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.25, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 и чл.64, ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет и във връзка с постъпило заявление с вх. № М-3424/16.11.2021 г.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2021 година в Раздел III „Описание на имотите, които Община Лясковец има намерение да предложи за предоставяне под наем“ с част от имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за обществено и делово обслужване, в кв. 114 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец, с основна площ 14.50 кв.м., и с помощна площ 6.24 кв.м. находящ се в с. Мерданя, общ. Лясковец, в едноетажна масивна сграда (бивша автоспирка), описан в Акт за частна общинска собственост № 678/01.10.2010 г. II. Общински съвет - Лясковец взема решение за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост при следните условия: 1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за обществено и делово обслужване, в кв. 114 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец, с основна площ 14.50 кв.м., и с помощна площ 6.24 кв.м. находящ се в с. Мерданя, общ. Лясковец, в едноетажна масивна сграда (бивша автоспирка), описан в Акт за частна общинска собственост № 678/01.10.2010 г. 2. Определя начална тръжна цена за месечен наем в размер на 43,48 лв. (четиридесет и три лева и четиридесет и осем стотинки) без вкл. данък върху добавената стойност (ДДС) и депозит за участие – 10 % от началния годишен наем в размер на 52,18 лв. без ДДС. Сделката е облагаема по ЗДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 2 от ЗДДС върху достигната крайна тръжна цена за месечен наем. 3. Публичният търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта да се проведе на 05.01.2022 г. от 10:00 часа в Зала 101 в СУ „Максим Райкович“, корпус II – западен вход, находящо се на ул. „Манастирска“ № 1 в гр. Лясковец, при спазване изискванията на Глава ІV от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец. 4. Внасянето на парична гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията по договора за наем, в размер на достигната при търга цена за месечен наем, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка, да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по банков път по следната сметка: Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец IBAN BG63STSA93003300180001 BIC: STSABGSF Основание – обезпечение на задължение 5. Плащането на достигната при търга цена за месечен наем, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка да се извърши след сключване на договора, в левове в Центъра за информация и услуги при Община Лясковец, находящ се в зала 102 в СУ „Максим Райкович“, корпус II – западен вход, находящо се на ул. „Манастирска“ № 1 в гр. Лясковец или по банков път по следната сметка: БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 444100 – за наем 6. Тръжната документация за обекта се закупува в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, находящ се в зала 102 в СУ „Максим Райкович“, корпус II – западен вход, находящо се на ул. „Манастирска“ № 1 в гр. Лясковец, след заплащане на такса в размер на 15,00 лв., в срок до 17:00 часа до 03.01.2022 г. вкл. 7. Време и начин за оглед на обекта – огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след представяне документ за закупена тръжна документация. 8. Определя срок за подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 04.01.2022 г. в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, находящ се в зала 102 в СУ „Максим Райкович“, корпус II – западен вход, находящо се на ул. „Манастирска“ № 1 в гр. Лясковец. 9. Депозитът за участие в публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта да се внася в срок до 04.01.2022 г. вкл. по следната банкова сметка на Община Лясковец: Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец IBAN BG63STSA93003300180001 BIC: STSABGSF 10. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да наемат предлагания на търга обект. 11. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта да се проведе на 12.01.2022 г. в същия час, на същото място, при същите условия. 12. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг – до 17:00 часа на 10.01.2022 г., подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 11.01.2022 г., внасяне на депозит за участие – до 11.01.2022 г. вкл. 13. Време и начин за оглед на обекта – огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след представяне документ за закупена тръжна документация. II. Възлага на Кмета на Община Лясковец след влизане в сила на решението да утвърди тръжната документация и съответния договор като част от нея и да организира провеждането на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта и сключването на договор за наем със спечелилия участник.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/