Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 344 / 25.11.2021 Публикувано на 02.12.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 44
от заседание на ОбС, проведено на 25.11.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 344   ОТНОСНО: Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.67, ал.4, т.1 от Наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/