Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 343 / 25.11.2021 Публикувано на 02.12.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 44
от заседание на ОбС, проведено на 25.11.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 343   ОТНОСНО: Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2022 г.   На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.18, ал.1 и ал.2, т.8 и т.9 от Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) и чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец утвърждава Програма за дейността на читалищата от Община Лясковец за 2022 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/