Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 339 / 23.11.2021 Публикувано на 24.11.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 43
от заседание на ОбС, проведено на 23.11.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 339   ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане със Заповед ОА04-9647/10.11.2021 г. на Областен управител на област Велико Търново Решение № 335/28.10.2021 г. по протокол № 41 от заседание на Общински съвет - Лясковец, за учредяване на сервитутни права на обект: „Изграждане на трасе за ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец“.   На основание чл.33, ал.1, т.2, чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Отменя свое Решение № 335/28.10.2021 г. по протокол № 41 от заседание на Общински съвет - Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/