Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 338 / 04.11.2021 Публикувано на 08.11.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 42
от заседание на ОбС, проведено на 04.11.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 338   ОТНОСНО: Изменение на Решение № 325/28.10.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.   На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.1 от Закона за администрацията, при спазване разпоредбите на Постановление № 129/26.06.2012 г. на Министерския съвет за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, Наредбата за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, Постановление 67/14.04.2010 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, във връзка с молба № РР-5223/29.10.2021 г., при условията на чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс и в изпълнение на чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец изменя свое Решение № 325/28.10.2021 г. по следния начин: I. В т. I от Решение № 325/28.10.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, с която е изменена т. I, б. „В” от Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец, се правят следните изменения: 1. Т. 1 се изменя както следва: „1. Изречение първо придобива следната редакция: „В. Одобрява общата численост в други местни дейности на издръжка на общинския бюджет – 32,5 броя, в т. ч. 6 бр. за период от 08.11.2021 г. до 08.02.2022 г., включващи:“ 2. Т. 2 се изменя както следва: „Точка 3 се изменя, както следва: „3. Дейност „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие” – 17 броя, в т.ч.: - Община Лясковец – 10 брой, в т. ч. 6 бр. за период от 08.11.2021 г. до 08.02.2022 г.; - Кметство Джулюница – 1 брой; - Кметство Козаревец – 0.5 брой; - Кметство Добри дял – 1.5 броя; - Кметство Драгижево – 2 броя; - Кметство Мерданя – 2 броя.“ 3. Т. 3 се отменя. II. Т. II от Решение № 325/28.10.2021 г. на Общински съвет - Лясковец се отменя. III. В т. III от Решение № 325/28.10.2021 г. на Общински съвет - Лясковец думите „01.11.2021 г.“ се заменят с думите „08.11.2021 г.“  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/