Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 337 / 28.10.2021 Публикувано на 03.11.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 41
от заседание на ОбС, проведено на 28.10.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 337   ОТНОСНО: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и Я. Д. М. с ЕГН ....., с постоянен адрес: гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. ... № ..., вх. ..., за реализацията на строеж: „Уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ XV в квартал 113 по ПУП на гр. Лясковец“.   На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59 – 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста на проект за Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и Я. Д. М. с ЕГН ..... от гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. ... № ..., вх. ... – Приложение № 1. 2. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и Я. Д. М. с ЕГН ..... от гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. ... № ..., вх. ... (съгласно Приложение № 1).  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 1