Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 336 / 28.10.2021 Публикувано на 03.11.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 41
от заседание на ОбС, проведено на 28.10.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 336   ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване на гр. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти: УПИ XXІX - за жилищно строителство и магазини, УПИ XXIV-454 и УПИ XXIII-453 в квартал 72 и улица с о.т. 2105 – 2106 – 2107 - 473 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец – План за регулация и План за застрояване, с който се предвижда урегулиран поземлен имот УПИ XXІX - за жилищно строителство и магазини да се раздели на четири самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва: - урегулиран поземлен имот УПИ XXІX - за жилищно строителство и магазини; - урегулиран поземлен имот УПИ XLII - за жилищно строителство и магазини; - урегулиран поземлен имот УПИ XLIII2062 - за комплексно обществено обслужване; - урегулиран поземлен имот УПИ XLIV - за жилищно строителство и магазини. Променя се трасето на улица с о.т. 2105 – 2106 – 2107 – 473, понеже е отпаднала необходимостта от предвиденото с нея. Предвижда се новото трасе на улицата да бъде с о.т. 2105 – 2106 – 2107 – 2107а – 2107б – 2107в – 2107г – 403в – 403б – 403а. Промяната на трасето засяга урегулиран поземлен имот УПИ XXIV-454 и урегулиран поземлен имот УПИ XXIII-453, като уличната регулационна граница се проектира да съвпада със съществуващата кадастрална граница на поземлените имоти. Назначават се устройствени показатели за новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ XXIV-454 и УПИ XXIII-453 в зона „Жм“ със следните параметри: височина до 10 м, максимална плътност на застрояване Пзастр. до 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1.2, минимална озеленена площ 40%, като 1/3 е за едроразмерна растителност. Застройката в УПИ XXIV-454 в кв. 72 е с височина до 10 м, разположена свободно и свързано между двата имота (УПИ XXIV-454 и УПИ XXIII-453) и е ограничена от ограничителни и задължителни линии на застрояване: - на 3 м от странични дворищно-регулационни граници; - на 5 м от дъното на УПИ XXIII-453 в кв. 72; - по улично-регулационните граници, като в пресечната точка на уличните регулационни линии на УПИ XXIV-454, линията на застрояване отстъпва 2 м в съответствие с чл. 27, ал. 2 от ЗУТ. 2. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/