Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 335 / 28.10.2021 Публикувано на 03.11.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 41
от заседание на ОбС, проведено на 28.10.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 335   ОТНОСНО: Учредяване на сервитутни права за обект: „Изграждане на трасе за ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец“.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.193, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.64, ал.6 от Закона за енергетиката (ЗЕ).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Във връзка с реализирането на обект: „Изграждане на трасе за ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец“, съгласно влязъл в сила на 25.08.2021 г. Подробен устройствен план - Парцеларен план, одобрен с Решение № 291/24.06.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, Общински съвет - Лясковец учредява право на прокарване с обща дължина на трасето 3 774,21 м и сервитутни права с обща площ 15 051,56 м2 в полза на „АРМАКО“ АД с ЕИК 205642217 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 58, вх. С, ет. 6, офис 23, представлявано от Владимир Рашков Александров и Радослав Владимиров Александров, върху следните поземлени имоти, собственост на Община Лясковец: - Поземлен имот с идентификатор 23217.251.607 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, местност „Клисурата“, целия с площ 7 139 м2, Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, Пета категория на земята при неполивни условия, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – Пасище, дължина на трасето – 51,33 м, сервитутната зона на който е с площ 205,32 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.251.606 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, местност „Клисурата“, целия с площ 6 786 м2, Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, Пета категория на земята при неполивни условия, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – Пасище, дължина на трасето – 186,83 м, сервитутната зона на който е с площ 759,41 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.251.490 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 36 181 м2, вид територия – Територия на транспорта и начин на трайно ползване – За местен път, дължина на трасето – 851,58 м, сервитутната зона на който е с площ 3 395,97 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.116.476 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 1 329 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 334,75 м, сервитутната зона на който е с площ 1 329,26 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.115.476 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 2 014 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 498,31 м, сервитутната зона на който е с площ 1 993,25 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.114.476 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 1 520 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 379,30 м, сервитутната зона на който е с площ 1 517,02 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.114.19 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 1 034 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 229,84 м, сервитутната зона на който е с площ 919,33 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.114.480 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 1 222 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 4,08 м, сервитутната зона на който е с площ 16,32 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.16.479 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 3 590 м2, с трайно предназначение на земята – Територия заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване – За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, дължина на трасето – 4,02 м, сервитутната зона на който е с площ 16,10 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.16.58 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 3 098 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 146,23 м, сервитутната зона на който е с площ 584,97 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.95.665 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 16 545 м2, с трайно предназначение на земята – Територия за транспорта и начин на трайно ползване – За местен път, дължина на трасето – 107,17 м, сервитутната зона на който е с площ 428,17 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.81.441 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 2 494 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 417,17 м, сервитутната зона на който е с площ 1 650,69 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.78.441 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 1 902 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 384,32 м, сервитутната зона на който е с площ 1 533,45 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.134.666 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 5 077 м2, с трайно предназначение на земята – Територия за транспорта и начин на трайно ползване – За местен път, дължина на трасето – 108,73 м, сервитутната зона на който е с площ 434,92 м2; - Поземлен имот с идентификатор 23217.135.37 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 2 050 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето –7,70 м, сервитутната зона на който е с площ 27,11 м2; - Поземлен имот с идентификатор 44793.261.244 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 3 246 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 4,04 м, сервитутната зона на който е с площ 14,37 м2; - Поземлен имот с идентификатор 44793.260.243 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 4 380 м2, с трайно предназначение на земята – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето – 48,47 м, сервитутната зона на който е с площ 193,86 м2 и - Поземлен имот с идентификатор 23217.119.6 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, целия с площ 7 284 м2, с трайно предназначение на земята – Територия заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване – язовир, дължина на трасето – 10,34 м, сервитутната зона на който е с площ 39,04 м2. 2. Цената на учреденото право на прокарване по т. 1 през имотите – общинска собственост на Община Лясковец, е в размер на 9 432,67 лв. (девет хиляди четиристотин тридесет и два лева и шестдесет и седем стотинки) и включва: - за Поземлен имот с идентификатор 23217.251.606 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 128,61 лв.; - за Поземлен имот с идентификатор 23217.251.490 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 2 127,24 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.119.6 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 24,45 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.116.476 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 832,65 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.115.476 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 1 248,57 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.114.476 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 950,26 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.114.19 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 575,87 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.114.480 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 10,22 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.16.479 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 10,09 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.16.58 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 366,43 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.95.665 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 268,21 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.81.441 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 1 033,99 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.78.441 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 960,55 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.134.666 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 272,43 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 23217.135.37 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 16,98 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 44793.261.244 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 9,00 лв. - за Поземлен имот с идентификатор 44793.260.243 по КККР на с. Драгижево - обезщетение в размер на 121,43 лв. В цената не е включено обезщетение за нанесени вреди (пропуснати ползи и претърпени загуби) върху имотите при извършване на строителството. 3. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед за учредяване право на прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура и сервитутни права при реализирането на обект: „Изграждане на трасе за ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец“, през имотите – общинска собственост, след изплащане на сумата по т. 2 по сметка на Община Лясковец - 9 432,67 лв. (девет хиляди четиристотин тридесет и два лева и шестдесет и седем стотинки) без включен ДДС, представляваща цената на учреденото право на прокарване.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/