Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 333 / 28.10.2021 Публикувано на 03.11.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 41
от заседание на ОбС, проведено на 28.10.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 333   ОТНОСНО: Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Лясковец (ОбщКБДП).   На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.167в, ал.2, предл. второ от Закона за движение по пътищата (ЗДв.П).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет създава Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Лясковец. 2. Определя за член на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Лясковец Росен Георгиев Иванов – Председател на Постоянната комисия „Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението”.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/