Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 332 / 28.10.2021 Публикувано на 03.11.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 41
от заседание на ОбС, проведено на 28.10.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 332   ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2021-2022 година в Община Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2021-2022 година в Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/