Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 330 / 28.10.2021 Публикувано на 03.11.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 41
от заседание на ОбС, проведено на 28.10.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 330   ОТНОСНО: Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.   На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.24а, ал.12 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец запазва определените със свое Решение № 521/23.10.2014 г. и Решение № 161/29.10.2020 г. минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Лясковец, както следва: - Дневна тарифа – 0.75 лв. на километър; - Нощна тарифа – 0.85 лв. на километър. 2. Общински съвет - Лясковец запазва определените със свое Решение № 521/23.10.2014 г. и Решение № 161/29.10.2020 г. максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Лясковец, както следва: - Дневна тарифа – 1.30 лв. на километър; - Нощна тарифа – 1.40 лв. на километър.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/