Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 329 / 28.10.2021 Публикувано на 03.11.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 41
от заседание на ОбС, проведено на 28.10.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 329   ОТНОСНО: Предоставяне на „Домашен социален патронаж“ в Общински комплекс за социални услуги в Община Лясковец допълнителни помещения за изпълнение на дейности по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05M9OP001-6.002-0167-C01 от 29.06.2021 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.   На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие да бъдат предоставени на „Домашен социален патронаж“ в Общински комплекс за социални услуги в Община Лясковец следните допълнителни помещения за изпълнение на дейности по проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0167-C01 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“, ОП „РЧР“ 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ: - 3 бр. помещения на II – ри етаж – страна юг в общинска административна сграда на ул. „Младост“ № 2 в гр. Лясковец, описана в Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 4/22.01.1997 г., находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-1857, в кв. 77 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на гр. Лясковец, както следва: а). Помещение № 1 – работен офис (16.78 кв. м.) Офис – кабинет на проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец“, граничещо: - на юг – с двор, част от УПИ I-1857, кв. 77 по ПУП; - на север – санитарни помещения; - на запад – приемна на общинска служба „Земеделие и гори“ и тераса; - на изток – фоайе. б). Помещение № 2 – „Фоайе“ (16.68 кв. м.), граничещо: - на юг - с двор, част от УПИ I-1857, кв. 77 по ПУП; - на север – коридор, стълбище; - на запад – помещение № 1; - на изток – помещение № 3. в). Помещение № 3 – работен офис (16.78 кв. м.). Офис – кабинет на проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец“, граничещо: - на юг - с двор, част от УПИ I-1857, кв. 77 по ПУП; - на север – склад; - на запад - помещение № 2 „Фоайе“; - на изток – каси „Местни приходи“ и тераса. Към предоставените помещения ще се ползват общи части, представляващи коридор, стълбище, както и санитарните помещения част от административната сграда. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме всички необходими действия относно предоставените допълнителни помещения на „Домашен социален патронаж“ в Общински комплекс за социални услуги в Община Лясковец за периода на изпълнение на дейности по проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0167-C01 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“, ОП „РЧР“ 2014 – 2020 година, финансирана от ЕСФ.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/