Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 328 / 28.10.2021 Публикувано на 03.11.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 41
от заседание на ОбС, проведено на 28.10.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 328   ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес (2021 – 2027 г.) на Община Лясковец в изпълнение на проект № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP” на Националното сдружение на общините в Република България.   На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема Стратегия за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес (2021 – 2027 г.) на Община Лясковец в изпълнение на проект № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. с възложител Националното сдружение на общините в Република България. 2. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме действия за подготовка на проекти за финансиране по малка грантова схема на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/