Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 326 / 28.10.2021 Публикувано на 03.11.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 41
от заседание на ОбС, проведено на 28.10.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 326   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.7, ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 221/25.02.2021 г., както следва: 1. В т. 1.3. числото „2 352 867 лв.” става „2 364 587 лв.“. 2. Т. 1.3.1. придобива следната редакция: „1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 221 560 лв. със средства от: - 116 100 лв. целева субсидия; - 4 153 лв. остатък целева субсидия; - 846 774 лв. целеви трансфер по ПМС № 360/10.12.2020 г.; - 174 лв. остатък целеви трансфер по ПМС № 283/15.10.2020 г.; - 5 026 лв. собствени средства на СУ „Максим Райкович”; - 9 999 лв. ПУДООС; - 236 834 лв. собствени средства от § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи; - 2 500 лв. от приватизация. 3. Т. 1.3.2. „За средства от Европейския съюз – 1 143 027 лв. съгласно Приложение № 3“ 4. Изменя се Приложение № 4 „Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 4.“ Наименование: А). Собствени средства от § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи § 51-00 било става 1. По проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец“- Етап 2, включващ Подобект № 18: Обслужваща улица в кв. 75 – перпендикулярна на ул. „Панайот Хитов“ 0 6 120 Всичко: 0 6 120 § 52-00 било става 1. Изграждане на площадка за игра със зона за отдих в гр. Лясковец 9 085 9 685 2. ДГ „Вълшебство с. Драгижево – климатик 0 5 000 Всичко: 9 085 14 685 Б). Собствени средства 1. СУ „Максим Райкович“ закупуване на климатик 1 200 1 700 2. СУ „Максим Райкович“ закупуване на компютърна техника 3 826 3 326 Всичко: 5 026 5 026  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/