Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 325 / 28.10.2021 Публикувано на 03.11.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 41
от заседание на ОбС, проведено на 28.10.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 325   ОТНОСНО: Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г., Решение № 567/25.07.2019 г., Решение № 584/21.08.2019 г., Решение № 185/08.12.2020 г. и Решение № 213/28.01.2021 г. на Общински съвет - Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.1 от Закона за администрацията, при спазване разпоредбите на Постановление № 129/26.06.2012 г. на Министерския съвет за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, Наредбата за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, Постановление 67/14.04.2010 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в изпълнение на чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец изменя т. I, б. „В” от свое Решение № 51/28.01.2016 г. по следния начин: 1. Изречение първо придобива следната редакция: „В. Одобрява общата численост в други местни дейности на издръжка на общинския бюджет – 31,5 броя, в т.ч. 5 бр. за период от 01.11.2021 г. до 31.01.2022 г.“ включващи:“ 2. Точка 3 се изменя, както следва: „3. Дейност „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие” – 15 броя, в т.ч.: - Община Лясковец – 4 брой. - Кметство Джулюница – 2 брой, в т.ч. 1 бр. за период от 01.11.2021 г. до 31.01.2022 г.“); - Кметство Козаревец – 1.5 брой, в т.ч. 1 бр. за период от 01.11.2021 г. до 31.01.2022 г.“; - Кметство Добри дял – 2.5 брой, в т.ч. 1 бр. за период от 01.11.2021 г. до 31.01.2022 г.“); - Кметство Драгижево – 3 брой, в т.ч. 1 бр. за период от 01.11.2021 г. до 31.01.2022 г.“); - Кметство Мерданя – 2 брой. 3. Точка 8 се изменя, както следва: „8. Дейност „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер” - 2 броя, в т.ч. 1 бр. за период от 01.11.2021 г. до 31.01.2022 г.: - Община Лясковец – 2 броя, в т.ч. 1 бр. за период от 01.11.2021 г. до 31.01.2022 г.“). II. Общински съвет - Лясковец изменя т. I, б. „Е” от свое Решение № 51/28.01.2016 г. по следния начин: „Е. Одобрява общата численост в дейност „Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетост” - 7 броя, в т.ч. 1 бр. за период от 01.11.2021 г. до 31.01.2022 г.“); III. Изменението влиза в сила от 01.11.2021 г. IV. Възлага на Кмета на Община Лясковец в качеството му на работодател по чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА на служителите в общинска администрация да предприеме необходимите действия за привеждане на общата численост и структура на общинска администрация в Община Лясковец в съответствие с взетото решение.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/