Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 323 / 30.09.2021 Публикувано на 08.10.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 39
от заседание на ОбС, проведено на 30.09.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 323   ОТНОСНО: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2021 година и прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9 и чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.53, ал.1, т.2, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 218/28.01.2021 г. на Общински съвет - Лясковец и Заявление с вх. № М-1565/15.06.2021 г. от И. Г. Г., както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2021 година – Раздел Б. Разпореждане с имоти – общинска собственост, т. І. Продажба на имоти – общинска собственост, с имот – частна общинска собственост, представляващ 772/1294 идеални части от имот с кадастрален № 644, за който е отреден (УПИ) XXIII644, в кв. № 7 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, целият с площ 1294 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 680/04.11.2010 г. II. Общински съвет - Лясковец взема решение да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и И. Г. Г., от друга страна, чрез продажбата на 772/1294 идеални части от имот с кадастрален № 644, за който е отреден (УПИ) XXIII644, в кв. № 7 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, целият с площ 1294 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 680/04.11.2010 г. 1. Да се сключи договор за продажба на 772/1294 идеални части от имот с кадастрален № 644, за който е отреден (УПИ) XXIII644, в кв. № 7 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, целият с площ 1294 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 680/04.11.2010 г. между Община Лясковец в качеството й на продавач и И. Г. Г. в качеството ѝ на купувач, при пазарна цена в размер на 18 450,80 лв. (осемнадесет хиляди четиристотин и петдесет лева и осемдесет стотинки) без вкл. ДДС. Сделката се облага с ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност. 2. Пазарната цена в размер на 22 140,96 лв. (двадесет и две хиляди сто и четиридесет лева и деветдесет и шест стотинки) с включен ДДС да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 445600 БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец 3. Местен данък в размер на 516,62 лв. (петстотин и шестнадесет лева и шестдесет и две стотинки), представляващ 2,8% върху пазарната цена без вкл. ДДС да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 442500 БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец. 4. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта в размер на 144,00 лв. (сто четиридесет и четири лева) с вкл. ДДС, да се заплатят в касата на общината, находяща се на втори етаж в СУ „Максим Райкович“, корпус II – западен вход, находящо се в гр. Лясковец, ул. „Манастирска“ № 1. 5. Такса „Административна услуга” в размер на 16,00 лв. да се заплати в Центъра за информация и услуги при Община Лясковец, находящ се в Зала 102 в СУ „Максим Райкович“, корпус II – западен вход, находящо се в гр. Лясковец, ул. „Манастирска“ № 1. Непарични платежни средства за плащанията по т. 2 - т. 5 не се приемат. 6. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи договор за продажба на 772/1294 идеални части от имот с кадастрален № 644, за който е отреден (УПИ) XXIII644, в кв. № 7 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, целият с площ 1294 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 680/04.11.2010 г. с И. Г. Г. III. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по извършване на разпореждането с имота, описан в т. I.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/