Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 322 / 30.09.2021 Публикувано на 08.10.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 39
от заседание на ОбС, проведено на 30.09.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 322   ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец изменя и допълва Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, по следния начин: § 1. В Раздел III „Чистота, поддържане на зелените площи, отглеждане на животни, опазване на околната среда, техническа инфраструктура и строителство“, б. „Б“ „Поддържане на зелените площи“ чл. 30 се отменя. § 2. В Раздел III „Чистота, поддържане на зелените площи, отглеждане на животни, опазване на околната среда, техническа инфраструктура и строителство“, б. „Б“ „Поддържане на зелените площи“ чл. 31 се отменя. § 3. В Раздел III „Чистота, поддържане на зелените площи, отглеждане на животни, опазване на околната среда, техническа инфраструктура и строителство“, б. „Б“ „Поддържане на зелените площи“ чл. 32 се отменя. § 4. В Раздел III „Чистота, поддържане на зелените площи, отглеждане на животни, опазване на околната среда, техническа инфраструктура и строителство“, б. „Б“ „Поддържане на зелените площи“ чл. 33 се отменя. § 5. В Раздел III „Чистота, поддържане на зелените площи, отглеждане на животни, опазване на околната среда, техническа инфраструктура и строителство“, б. „Б“ „Поддържане на зелените площи“ в чл. 34 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя по следния начин: „(1). Разкопаването на зелените площи във връзка с прокарването на водопроводи, кабели, канали и други, се извършва по реда на Закон за устройство на територията (ЗУТ).“ 2. Алинея 2 се изменя по следния начин: „(2). Възстановяването на засегнатите площи се извършва в определен от Общината срок от възложителя на строежа, който носи отговорност за качеството на възстановителните работи.“ § 6. В Раздел VІ „Административно наказателна отговорност“ чл. 97 се изменя по следния начин: „Чл. 97. За нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба физическите лица се наказват съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА с глоба в размер до 5000 лв., едноличните търговци и юридическите лица – с имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност, ако за нарушението не се предвижда по-тежко наказание в специален закон.“ § 7. В Раздел „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нов чл. 104а със следното съдържание: „Чл. 104а. При прилагане на настоящата наредба, Кметът на общината може да издава задължителни писмени разпореждания или предписания с определен срок за изпълнение.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/