Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 321 / 30.09.2021 Публикувано на 08.10.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 39
от заседание на ОбС, проведено на 30.09.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 321   ОТНОСНО: Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2021 г.   На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.37, ал.2 от ПМС 408/23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2021 г., както следва: „№ 21. Д. Н. С. – „Работник-кухня“ в Домашен социален патронаж – гр. Лясковец – от гр. Горна Оряховица до гр. Лясковец, считано от 09.07.2021 година.“  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/