Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 318 / 30.09.2021 Публикувано на 08.10.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 39
от заседание на ОбС, проведено на 30.09.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 318   ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.01.2021 г. до 31.07.2021 г.   На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема Отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.01.2021 г. до 31.07.2021 г., съгласно Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/