Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 317 / 07.09.2021 Публикувано на 13.09.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 38
от заседание на ОбС, проведено на 07.09.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 317   ОТНОСНО: Приемане на декларация относно провеждането на неделния пазар в с. Джулюница.   На основание чл.33, ал.1, т.2 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, „против” няма и 6 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   „Общински съвет - Лясковец изразява своето безпокойство от действията на Кмета на Общината по отношение на пазара в с. Джулюница и липсата на адекватното му администриране в качеството му на негов организатор и длъжностно лице, на което са вменени функции за контрол чрез подчинена му дирекция, съгласно параграф 4 от Походните и заключителни разпоредби на Наредбата за организиране на търговската дейност на територията на Община Лясковец. Общински съвет - Лясковец счита действията на Кмета на Общината за умишлени и възпрепятстващи събирането на заложени приходи от такси за бюджета на Общината през 2021 г. и призовава компетентните органи в Република България да извършат цялостна проверка, която да установи отговорността на длъжностните лица за действия, които граничат с безстопанственост.”  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/