Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 316 / 07.09.2021 Публикувано на 13.09.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 38
от заседание на ОбС, проведено на 07.09.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 316   ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.   На основание чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 1 „против” и 5 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец допълва свое Решение № 172/29.10.2020 г. с нова Точка V, която има следния текст: 1.1. „При издаване на своя заповед за забрана на масови мероприятия, провеждани на открито и липса на забрана от Министъра на здравеопазването на пазарите и тържища в страната, Кметът на Община Лясковец организира нормалното функциониране на неделния пазар в с. Джулюница, като прилага противоепидемичните мерки и процедури, утвърдени от държавните органи на Република България и спазва условията за провеждането му, регламентирани от предишните точки на настоящото Решение“. 2. На основание чл.45, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Лясковец отменя точка 2 от Заповед № 1838/27.08.2021 г. на Кмета на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/