Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 315 / 07.09.2021 Публикувано на 13.09.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 38
от заседание на ОбС, проведено на 07.09.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 315   ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: „Електронно съобщителна мрежа (ЕСМ) за осъществяване на далекосъобщителни мрежи „А1 България“ ЕАД на територията на с. Драгижево, общ. Лясковец, област Велико Търново“.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в изпълнение на чл.124а, ал.1 от ЗУТ.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: „Електронно съобщителна мрежа (ЕСМ) за осъществяване на далекосъобщителни мрежи „А1 България“ ЕАД на територията на с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“. 2. Общински съвет - Лясковец одобрява Задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: „Електронно съобщителна мрежа (ЕСМ) за осъществяване на далекосъобщителни мрежи „А1 България“ ЕАД на територията на с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“. 3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящето решение не подлежи на оспорване.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/