Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 314 / 07.09.2021 Публикувано на 13.09.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 38
от заседание на ОбС, проведено на 07.09.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 314   ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно общо събрание.   На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.51 от Закона за общинската собственост (ЗОС), както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с ЕИК 104055066 – д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, да гласува на Общото събрание на съдружниците на дружеството, насрочено за 16.09.2021 г. по въпросите, включени в дневния ред, по следния начин: 1. По т. 1 от дневния ред – Вземане на решение за провеждане на конкурсна процедура за избор на управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД („ВиК Йовковци” ООД), гр. Велико Търново във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 12, т. 7 и чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (обн., ДВ, бр. 40 от 2020 г.) и чл. 9, ал. 2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 23.01.2018 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2018 г.) да гласува „за“ при вземане на решение за провеждане на конкурсна процедура за избор на управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД („ВиК Йовковци” ООД), гр. Велико Търново във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 12, т. 7 и чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (обн., ДВ, бр. 40 от 2020 г.) и чл. 9, ал. 2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 23.01.2018 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2018 г.) 2. По т. 2 от дневния ред - Възлагане на министъра на регионалното развитие и благоустройството да проведе конкурсната процедура за избор на управител на дружеството, да гласува „за“ при вземане на решение за възлагане на министъра на регионалното развитие и благоустройството да проведе конкурсната процедура за избор на управител на дружеството. 3. По т. 3 от дневния ред - След провеждане и приключване на конкурсната процедура ще бъде свикано извънредно общо събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД, съгласно дружествения договор за избор на спечелилото конкурса лице за управител, да гласува „за“ при вземане на решение след провеждане и приключване на конкурсната процедура ще бъде свикано извънредно общо събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД, съгласно дружествения договор за избор на спечелилото конкурса лице за управител. 4. По т. 4 от дневния ред - Избор на контрольор на дружеството и определяне на възнаграждението му, да гласува „за“ при вземане на решение за избор на контрольор на дружеството и определяне на възнаграждението му. 5. По т. 5 от дневния ред - Упълномощаване на министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане на контрола на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с новоизбрания контрольор, да гласува „за“ при вземане на решение за упълномощаване на министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане на контрола на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с новоизбрания контрольор.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/