Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 313 / 07.09.2021 Публикувано на 13.09.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 38
от заседание на ОбС, проведено на 07.09.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 313   ОТНОСНО: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.   На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.198е, ал.5 от Закона за водите (ЗВ) и чл.5, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново – Кмета на Община Лясковец, при провеждане на извънредното заседание на Общото събрание на асоциацията на 09.09.2021 г. (или 29.09.2021 г. при липса на кворум), да гласува по предложения дневен ред по следния начин: 1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2022 г., в размер на 27 000 (двадесет и седем хиляди) лв., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация: Да гласува „за” при вземане на следното решение: На основание на чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново: Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2022 г. в размер на 27 000 (двадесет и седем хиляди) лева. 2. По т. 2 от дневния ред – Други: При обсъждане на възникнали въпроси във връзка с дейността на Асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец. ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, т. 1, предложение ІІ от ЗВ и чл. 5, ал. 6, предложение ІІ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, в случай на невъзможност на кмета на общината да участва в извънредното заседание на Общото събрание на 09.09.2021 г. (или 29.09.2021 г. при липса на кворум), определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново”, инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец. ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец - инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец, в случай на невъзможност Кметът на общината да присъства на заседанието на 09.09.2021 г. (или 29.09.2021 г. при липса на кворум) на заседанието на Общото събрание на асоциацията по ВиК, да гласува по предложения дневен ред по следния начин: 1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2022 г., в размер на 27 000 (двадесет и седем хиляди) лв., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация: Да гласува „за” при вземане на следното решение: На основание на чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново: Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2022 г. в размер на 27 000 (двадесет и седем хиляди) лева. 2. По т. 2 от дневния ред – Други: При обсъждане на възникнали въпроси във връзка с дейността на Асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/