Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 312 / 07.09.2021 Публикувано на 13.09.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 38
от заседание на ОбС, проведено на 07.09.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 312   ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2021/2022 година.   На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.68, ал.1, т.2, ал.2, ал.5 и ал.8 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Постановление № 13/21.01.2021 г. на Министерски съвет за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2021/2022 година, Постановление № 111/25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (обн. ДВ. бр. 54 от 29.06.2018 г., посл. изм. ДВ. бр. 70 от 07.08.2020 г.), както и въз основа на представените предложения от директорите на училищата и детските градини на територията на община Лясковец, искане с изх. № 808/30.08.2021 г. от Директора на Обединено училище „Петко Рачев Славейков“ – с. Джулюница за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност и становище с изх. № РД22-2581/31.08.2021 г. от Регионално управление на образованието – гр. Велико Търново.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец утвърждава броя на паралелките с ученици под определения минимум, както следва: ОбУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница, общ. Лясковец: - І клас - 1 паралелка с 11 ученика Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 5 ученика - ІІ клас - 1 паралелка с 12 ученика Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 4 ученика - III клас - 1 паралелка с 10 ученика Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 6 ученика - ІV клас - 1 паралелка с 12 ученика Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 4 ученика - V клас - 1 паралелка с 14 ученика Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 4 ученика - VI клас - 1 паралелка с 12 ученика Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 6 ученика - VІІ клас - 1 паралелка с 16 ученика Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 2 ученика - VІІІ клас - 1 паралелка, професия „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ с 10 ученика Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 8 ученика - IX клас - 1 паралелка, професия „Деловодител“ с 12 ученика Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 6 ученика - X клас - 1 паралелка, професия „Деловодител“ с 11 ученика Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 7 ученика Общ недостиг на ученици – 52 ученика. 2. Определя размера на допълнителните средства за маломерните паралелки в ОбУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница, общ. Лясковец, съгласно чл. 68, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за периода 15 септември – 31 декември 2021 г. – 5 000 лв. Забележка: Размерът на допълнителните средства за маломерните паралелки в ОбУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница, общ. Лясковец, за периода 01.01.2022 г. до 31.08.2022 г. ще бъде плануван с приемането на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/