Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 311 / 26.08.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 37
от заседание на ОбС, проведено на 26.08.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 311   ОТНОСНО: Контрола върху дейността на ликвидатора на „Лотос“ ЕООД - гр. Лясковец.   На основание чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец задължава ликвидатора на „Лотос“ ЕООД - в ликвидация - гр. Лясковец да се яви на редовното заседание на Съвета през месец септември 2021 г. и да представи отчетите за дейността си за 2017, 2018, 2019, 2020 г. 2. Задължава Председателя на Общинския съвет да представи на септемврийското заседание годишните финансови отчети на „Лотос“ ЕООД - в ликвидация за периода 2007 - 2016 г., които са били приети с решения на местния законодателен орган. 3. Задължава кмета на Община Лясковец, на редовното заседание на Общински съвет - Лясковец през месец септември 2021 г., да представи заверени копия от Договора за възлагане на управлението на „Лотос“ ЕООД - в ликвидация, подписани от него и ликвидатора и анексите към него, ако има такива.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/