Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 310 / 26.08.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 37
от заседание на ОбС, проведено на 26.08.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 310   ОТНОСНО: Състоянието на Гробищния парк в град Лясковец.   На основание чл.33, ал.1, т.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Възлага на Кмета на общината да предостави на общински съвет за следващата редовна сесия (месец септември), договора за концесия на гробищния парк. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да определи комисия за проверка на моментното състояние на гробищния парк и изпълнението на концесионния договор и докладва на Общински съвет за нейните констатации на следващата редовна сесия (месец септември). 3. Със заповед на Кмета да се определят местата за лепене на некролози и да се упражнява ефективен контрол по нейното изпълнение.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/