Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 309 / 26.08.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 37
от заседание на ОбС, проведено на 26.08.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 309   ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец от 31.01.2021 г. до 31.07.2021 г.   На основание чл.33, ал.1, т.2 и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Възлага на Кмета на община Лясковец да внесе в общински съвет Лясковец на следваща редовна сесия (през месец септември), отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец от 31.01.2021 г. до 31.07.2021 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/