Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 308 / 29.07.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 36
от заседание на ОбС, проведено на 29.07.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 308   ОТНОСНО: Одобряване на частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница – Гарата, общ. Лясковец, в обхват на квартал № 1 и квартал № 2.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява изготвеният проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на с. Джулюница – Гарата, общ. Лясковец, в обхвата на квартал № 1 и квартал № 2. Настоящото решение да се обяви по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ в Държавен вестник. Решението може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет - Лясковец до Административен съд - Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването му.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/