Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 306 / 29.07.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 36
от заседание на ОбС, проведено на 29.07.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 306   ОТНОСНО: Отдаване под наем на друг вид земеделска земя (поземлен имот) – частна общинска собственост с идентификатор 44793.41.560, находящ се в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2 и чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), чл.96, ал.1, ал.2, ал.3, ал.5 във вр. чл.64, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2021 година – Раздел III „Описание на имотите, които Община Лясковец има намерение да предложи за предоставяне под наем“, със следния имот (земеделска земя) – частна общинска собственост: - Поземлен имот с идентификатор 44793.41.560 (номер по предходен план 000560), находящ се в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване (НТП): друг вид земеделска земя, категория: трета, с площ 17 889 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 1278/24.06.2021 г. ІI. Общински съвет - Лясковец взема решение за отдаване под наем на описания в т. I имот (земеделска земя) – частна общинска собственост, при следните условия: 1. Да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) стопански години, считано от стопанска 2021/2022 година на следния имот – частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 44793.41.560 (номер по предходен план 000560), находящ се в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване (НТП): друг вид земеделска земя, категория: трета, с площ 17 889 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 1278/24.06.2021 г. 2. Определя начална тръжна цена на годишен наем в размер на 375,49 лв., определена при годишна базисна наемна цена (БНЦ) за 2021 г. – 20,99 лв./дка за друга селищна територия, съгласно Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и депозит за участие в размер на 37,55 лв., представляващ 10% (десет процента) от началната тръжна цена за годишен наем. 3. Публичният търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделската земя да се проведе на 31.08.2021 г. от 10:00 ч. в Зала 101 в СУ „Максим Райкович“, корпус II, находящ се на ул. „Манастирска“ № 1 в гр. Лясковец, при спазване изискванията на Глава ІV от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец. 4. Внасянето на парична гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията по договора за наем, в размер на достигната при търга годишната наемна цена да се извърши преди сключване на договора от спечелилия публичния търг с тайно наддаване участник, в левове по банков път по следната сметка: Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец IBAN BG63STSA93003300180001 BIC: STSABGSF Основание – обезпечение на задължение 5. Плащането на достигната при търга годишната наемна цена за първата стопанска година да се извърши в 14 – дневен срок от сключване на договора за наем, съгласно чл. 96, ал. 6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, в левове в Центъра за информация и услуги при Община Лясковец, находящ се в Зала 102 в СУ „Максим Райкович“, корпус II, находящ се на ул. „Манастирска“ № 1 в гр. Лясковец или по банков път по следната сметка: БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 444100 – за наем 6. Тръжната документация за обекта се закупува в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, находящ се в Зала 102 в СУ „Максим Райкович“, корпус II, находящ се на ул. „Манастирска“ № 1 в гр. Лясковец след заплащане на такса в размер на 15,00 лв., в срок до 17:00 ч. на 27.08.2021 г. 7. Време и начин за оглед на обекта - огледът на обекта по т. 1 се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка до общинска администрация на Община Лясковец. 8. Депозитът за участие в публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделската земя да се внася в срок до 30.08.2021 г. вкл., по следната банкова сметка на Община Лясковец: Банка ДСК ЕАД – филиал Лясковец IBAN: BG63STSA93003300180001 BIC: STSABGSF 9. Предложения за участие в търга с тайно наддаване се подават в запечатан, непрозрачен плик, в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, находящ се находящ се в Зала 102 в СУ „Максим Райкович“, корпус II, находящ се на ул. „Манастирска“ № 1 в гр. Лясковец в срок до 17:00 ч. на 30.08.2021 г. 10. В публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация, утвърдена от Кмета на Община Лясковец, съгласно чл. 64, ал. 5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец. Не се допускат до участие в публичния търг с тайно наддаване пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да наемат предлагания на търга обект. 11. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта по т. 1, да се проведе на 07.09.2021 г., в същия час, на същото място и при същите условия. 12. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг – до 17:00 ч. на 02.09.2021 г., внасяне на депозит за участие - до 03.09.2021 г. вкл., а подаване на предложения за участие - до 17:00 ч. на 03.09.2021 г. 13. Време и начин за оглед на обекта - огледът на обекта по т. 1 се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка до общинска администрация на Община Лясковец. IІІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец след влизане в сила на решението да утвърди тръжната документация и съответния договор като част от нея и да организира провеждането на публичния търг с тайно наддаване за обекта и сключването на договор за наем със спечелилия участник.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/