Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 305 / 29.07.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 36
от заседание на ОбС, проведено на 29.07.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 305   ОТНОСНО: Възлагане предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа + в община Лясковец“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0167-С01 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.   На основание чл.17, ал.1, т.7 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение на Европейската комисия от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес и Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец възлага на „Домашен социален патронаж” в Общински комплекс за социални услуги в Община Лясковец предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ по Направление 1 на територията на Община Лясковец, като услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа + в община Лясковец“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0167-С01 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по ОП „РЧР” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ. 2. Общински съвет възлага на Кмета на Община Лясковец да утвърди „Правила за предоставяне на патронажна грижа“ по Направление 1, съобразно Решение на Европейската комисия от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес и Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес. 3. Услугата „Патронажна грижа“ по Направление 1 да се предоставя на потребителите без заплащане на такса за срока на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0167-С01 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 4. Контрол по предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ по Направление 1 ще се осъществява от Общински съвет - Лясковец, съвместно с кмета на общината.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/