Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 304 / 29.07.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 36
от заседание на ОбС, проведено на 29.07.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 304   ОТНОСНО: Определяне на Детска градина „Сладкопойна чучулига“ – с. Джулюница за включване в Списък на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2021/2022 г.   На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.1 и чл.3, ал.1 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка за средищните детски градини и училища, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец предлага на Министерството на образованието и науката да бъде включена в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2021/2022 година, Детска градина „Сладкопойна чучулига“ – с. Джулюница, община Лясковец, с адрес: ул. „Христо Смирненски“ № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/