Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 303 / 29.07.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 36
от заседание на ОбС, проведено на 29.07.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 303   ОТНОСНО: Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2021/2022 г.   На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.3, ал.1 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка за средищните детски градини и училища, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец предлага на Министерството на образованието и науката да останат включени в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2021/2022 година, следните училища: 1. Средно училище „Максим Райкович”, с адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Манастирска” № 1 и 2. Обединено училище „Петко Рачев Славейков” – с. Джулюница, с адрес: с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов” № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/