Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 300 / 29.07.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 36
от заседание на ОбС, проведено на 29.07.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 300   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и допъл. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 3. II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 221/25.02.2021 г., както следва: 1. В т. 1.3. числото „2 169 010 лв.” става „2 289 010 лв.“. 2. Т. 1.3.1. придобива следната редакция: „1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 145 983 лв. със средства от: - 116 100 лв. целева субсидия; - 4 153 лв. остатък целева субсидия; - 846 774 лв. целеви трансфер по ПМС № 360/10.12.2020 г.; - 174 лв. остатък целеви трансфер по ПМС № 283/15.10.2020 г.; - 5 026 лв. собствени средства на СУ „Максим Райкович”; - 9 999 лв. ПУДООС; - 161 257 лв. собствени средства от § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи; - 2 500 лв. от приватизация. 3. Т. 1.3.2. придобива следната редакция: „1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 143 027 лв., съгласно Приложение № 3“. III. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 4. IV. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 221/25.02.2021 г., както следва: 1. Т. 1.3.3. придобива следната редакция: „1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 –148 462 лв., в т.ч. - Проект „Красива България“ – ремонт на народно читалище „П. Р. Славейков - 1903“ с. Добри дял – 49 685 лв. - Текущ ремонт на кухня в ДГ „Вълшебство“ с. Драгижево и за ремонт на голям коридор, санитарни помещения и стая за съхранение на чисто бельо – всичко 32 173 лв. - Текущ ремонт на перално помещение в ДГ „Сладкопойна чучулига“ с. Джулюница – 7 773 лв. и физкултурен салон и подпорна стена – 5 935 лв., общо 13 708 лв. - Текущ ремонт на градска тоалетна в Централен градски парк – гр. Лясковец – 39 983 лв. - Текущ ремонт на перално помещение в ДГ „Славейче“– гр. Лясковец – 10 000 лв. - Текущ ремонт по козирки на сградата на ДЯ „Мир“– гр. Лясковец – 2 913 лв. Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 4.“ Наименование: А). Собствени средства от § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи § 51-00 било става 1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Корпус 1 на СУ „Максим Райкович“ в гр. Лясковец 0 120 000 Всичко: 0 120 000  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/