Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 299 / 29.07.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 36
от заседание на ОбС, проведено на 29.07.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 299   ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.   На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.140, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг (ЗОД) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 и т.7 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 6 гласа „за”, 6 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет – Лясковец не приема предложение с изх.№ ФСД-3548/15.07.2021 г. относно: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/