Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 298 / 29.07.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 36
от заседание на ОбС, проведено на 29.07.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 298   ОТНОСНО: Годишен финансов отчет на „Медицински център I – Лясковец“ ЕООД за 2020 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Приема представения годишен финансов отчет на „Медицински център I – Лясковец“ ЕООД за 2020 г., отчета за приходите и разходите, баланса и годишния доклад за дейността на дружеството за 2020 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/