Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 297 / 29.07.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 36
от заседание на ОбС, проведено на 29.07.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 297   ОТНОСНО: План за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2021 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.10, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Приема План за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2021 г., както следва: МЕСЕЦ ЮЛИ 1. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец и неговите комисии за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. 2. Годишен финансов отчет на „Медицински център I – Лясковец“ ЕООД за 2020 г. 3. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 4. Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за първото полугодие на 2021 г. 5. Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г. 6. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г. 7. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за второто тримесечие на 2021 г. 8. Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2021/2022 г. 9. Определяне на Детска градина „Сладкопойна чучулига” - с. Джулюница за включване в Списък на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2021/2022 г. 10. Възлагане предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа + в община Лясковец“ финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0167-С01 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, ОП „РЧР” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ. 11. Управление и разпореждане с общинско имущество. МЕСЕЦ АВГУСТ 1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1. Одобряване на актуализираната Бюджетна прогноза на Община Лясковец за периода 2022 г. - 2024 г. 2. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г. 3. Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. 4. Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2021/2022 г. 5. Управление и разпореждане с общинско имущество. 6. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2022 г. МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 1. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за третото тримесечие на 2021 г. 2. Управление и разпореждане с общинско имущество. 3. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно - зимния сезон на 2021/2022 г. в община Лясковец. МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1. Програма за дейността на читалищата през 2022 г. 2. Управление и разпореждане с общинско имущество. МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 2. Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2022 г. 3. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет – Лясковец. 4. Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2021 г. 5. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2022 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 6. Годишен отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Лясковец за дейността през 2021 г. 7. Управление и разпореждане с общинско имущество. 8. Отчет за изпълнение на Плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2021 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/