Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 296 / 29.07.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 36
от заседание на ОбС, проведено на 29.07.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 296   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Приема представения Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/