Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 295 / 07.07.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 35
от заседание на ОбС, проведено на 07.07.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 295   ОТНОСНО: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ТЕКСТИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД с ЕИК 206483230, за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил на територията на Община Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.59 – 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.84а от Закона за управление на отпадъците и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.84а, ал.4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста на Договор за сътрудничество между Община Лясковец и „ТЕКСТИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД с ЕИК 206483230 – Приложение № 1. 2. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Договор за сътрудничество между Община Лясковец и „ТЕКСТИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД с ЕИК 206483230 съгласно одобрения проект – Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 1.