Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 294 / 07.07.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 35
от заседание на ОбС, проведено на 07.07.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 294   ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД - в ликвидация с ЕИК 104106062.   На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя“ АД – в ликвидация - гр. Лясковец при провеждане на заседанието на извънредно Общо събрание на акционерите на 16.07.2021 г. (при липса на кворум - 30.07.2021 г. в 9:00 часа, на същото място и при същия дневен ред) да гласува по предложения дневен ред по следния начин: 1. По т. 1 от дневния ред – Одобряване и приемане на Началния баланс на дружеството, в едно с пояснителен доклад към него, съставен от ликвидатора към датата на вписване на прекратяването дейността на дружеството в ТР и обявяването му в ликвидация – 16.09.2020 година, да гласува „против“ при вземане на следното решение: „ИОСА одобрява и приема Началния баланс на дружеството, в едно с пояснителен доклад към него, съставен от ликвидатора към датата на вписване на прекратяването дейността на дружеството в ТР и обявяването му в ликвидация – 16.09.2020 година“. 2. По т. 2 от дневния ред - Одобряване и приемане на Крайния баланс на дружеството, в едно с пояснителен доклад към него, съставен от ликвидатора към датата на приключване на ликвидацията 16.03.2021 г., в едно с допълнителен баланс към 12.05.2021 г., в едно с пояснителен доклад към него, който е неразделна част от Крайния баланс на ликвидатора, съставен към датата на приключване на ликвидацията 16.03.2021 година, да гласува „против“ при вземане на следното решение: „ИОСА одобрява и приема Крайния баланс на дружеството, в едно с пояснителен доклад към него, съставен от ликвидатора към датата на приключване на ликвидацията 16.03.2021 г., в едно с допълнителен баланс към 12.05.2021 г., в едно с пояснителен доклад към него, който е неразделна част от Крайния баланс на ликвидатора, съставен към датата на приключване на ликвидацията 16.03.2021 година“. 3. По т. 3 от дневния ред - Одобряване и приемане на отчета на ликвидатора за дейността му в периода от избирането му от ОСА на 24.03.2020 г. за ликвидатор на дружеството, до приключване на ликвидацията и изготвяне на крайния баланс на дружеството в срока на приключване на ликвидацията 16.03.2021 година, в едно с допълнителния краен баланс, неразделна част към крайния баланс към 12.05.2021 г.; и освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му в качеството му на ликвидатор на дружеството, да гласува „против“ при вземане на следното решение: „ОСА одобрява и приема отчета на ликвидатора за дейността му в периода от избирането му от ОСА на 24.03.2020 г. за ликвидатор на дружеството, до приключване на ликвидацията и изготвяне на крайния баланс на дружеството в срока на приключване на ликвидацията 16.03.2021 година, в едно с допълнителния краен баланс, неразделна част към крайния баланс към 12.05.2021 г. и освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му в качеството му на ликвидатор на „Лясковски лозя“ АД – в ликвидация – гр. Лясковец“. 4. По т. 4 от дневния ред - Вземане решение за заличаване на „Лясковски лозя” АД – в ликвидация – гр. Лясковец, като търговец в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, поради приключване на ликвидацията и предвид факта, че няма неудовлетворени кредитори на дружеството, разпределен е ликвидационният дял, останал след удовлетворяване на кредиторите и осребряване на имуществото, като всички акционери, пропорционално на притежаваните от тях акции в капитала на дружеството, са получили стойността на полагащият им се ликвидационен дял в парични средства, чрез превод по посочени от тях банкови сметки и няма останало имущество, което да бъде разпределяно между акционерите, да гласува „против“ при вземане на следното решение: „ОСА взема решение за заличаване на „Лясковски лозя“ АД в ликвидация - гр. Лясковец като търговец в TP, воден в АВ, поради приключване на ликвидацията и предвид факта, че няма неудовлетворени кредитори на дружеството, разпределен е ликвидационният дял, останал след удовлетворяване на кредиторите и осребряване на имуществото, като всички акционери, пропорционално на притежаваните от тях акции в капитала на дружеството, са получили стойността на полагащият им се ликвидационен дял в парични средства, чрез превод по посочени от тях банкови сметки и няма останало имущество, което да бъде разпределяно между акционерите“.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/