Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 293 / 07.07.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 35
от заседание на ОбС, проведено на 07.07.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 293   ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.   На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от ЗМСМА, чл. 198е, ал.5 от Закона за водите (ЗВ) и чл.5, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново – Кмета на Община Лясковец, при провеждане на извънредното заседание на Общото събрание на асоциацията на 13.07.2021 г. (или 15.07.2021 г. при липса на кворум), да гласува по предложения дневен ред по следния начин: 1. По т. 1 от дневния ред – Съгласуване проект на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново в качеството на доставчик, и „ВиК“ ООД – гр. Габрово в качеството на ползвател: На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение: Съгласува проект на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново в качеството на доставчик, и „ВиК“ ООД – гр. Габрово в качеството на ползвател. 2. По т. 2 от дневния ред – Съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново като ВиК оператор за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г.: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение: Съгласува бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново като ВиК оператор за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г. 3. По т. 3 от дневния ред – Други: При обсъждане на възникнали въпроси във връзка с дейността на Асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец. ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, т. 1, предложение ІІ от ЗВ и чл. 5, ал. 6, предложение ІІ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, в случай на невъзможност на кмета на общината да участва в извънредното заседание на Общото събрание на 13.07.2021 г. (или 15.07.2021 г. при липса на кворум), определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново”, инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец. ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец - инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец, в случай на невъзможност Кметът на общината да присъства на заседанието на 13.07.2021 г. (или 15.07.2020 г. при липса на кворум) на заседанието на Общото събрание на асоциацията по ВиК, да гласува по предложения дневен ред по следния начин: 1. По т. 1 от дневния ред – Съгласуване проект на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново в качеството на доставчик, и „ВиК“ ООД – гр. Габрово в качеството на ползвател: На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение: Съгласува проект на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново в качеството на доставчик, и „ВиК“ ООД – гр. Габрово в качеството на ползвател. 2. По т. 2 от дневния ред – Съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново като ВиК оператор за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г.: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение: Съгласува бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново като ВиК оператор за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г. 3. По т. 3 от дневния ред – Други: При обсъждане на възникнали въпроси във връзка с дейността на Асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/